Có 1 kết quả:

xiàn zài shì

1/1

xiàn zài shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

present tense