Có 1 kết quả:

xiàn zài shì guò qu yào shi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Today is the key to the past.