Có 1 kết quả:

xiàn xíng

1/1

xiàn xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become visible
(2) to appear
(3) to manifest one's true nature

Một số bài thơ có sử dụng