Có 1 kết quả:

xiàn kuàng

1/1

xiàn kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the current situation