Có 1 kết quả:

xiàn kǎo

1/1

xiàn kǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) freshly baked
(2) freshly roasted