Có 1 kết quả:

xiàn xiàng

1/1

xiàn xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearance
(2) phenomenon
(3) CL:個|个[ge4],種|种[zhong3]