Có 1 kết quả:

xiàn jiē duàn ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

at the present stage