Có 1 kết quả:

qiú chā

1/1

qiú chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spherical aberration (optics)