Có 1 kết quả:

qiú xíng

1/1

qiú xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spherical
(2) ball-shaped