Có 1 kết quả:

qiú gǎn

1/1

qiú gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ball sense
(2) feel for the ball