Có 1 kết quả:

qiú jūn

1/1

qiú jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coccus (spherical bacteria pathogen)