Có 1 kết quả:

qiú chóng

1/1

qiú chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coccidia (biology)