Có 1 kết quả:

qiú duì

1/1

qiú duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sports team (basketball, soccer, football etc)