Có 1 kết quả:

qiú miàn jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

spherical geometry