Có 1 kết quả:

lǐ niàn

1/1

lǐ niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idea
(2) concept
(3) philosophy
(4) theory