Có 1 kết quả:

lǐ xìng rèn shi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cognition
(2) rational knowledge