Có 1 kết quả:

lǐ yīng

1/1

lǐ yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) should
(2) ought to