Có 1 kết quả:

lǐ qì huà tán ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(TCM) to rectify 氣|气[qi4] and transform phlegm