Có 1 kết quả:

liú lí lán wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Zappey's flycatcher (Cyanoptila cumatilis)