Có 1 kết quả:

suǒ xiè

1/1

suǒ xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trivial matters
(2) petty things