Có 1 kết quả:

qín shū ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment