Có 1 kết quả:

qín jiàn piāo líng ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

floating between zither and sword (idiom); fig. wandering aimlessly with no tenured position