Có 1 kết quả:

qín shī

1/1

qín shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

player of a stringed instrument