Có 1 kết quả:

qín xián

1/1

qín xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

string (of a stringed instrument)

Một số bài thơ có sử dụng