Có 1 kết quả:

qín shǒu

1/1

qín shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

player of a stringed instrument