Có 1 kết quả:

xiá diàn

1/1

xiá diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blemish
(2) flaw