Có 1 kết quả:

Ruì shì jūn dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Swiss Army knife