Có 1 kết quả:

ruì shì rǎn sè

1/1

ruì shì rǎn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wright's stain (used in studying blood)