Có 1 kết quả:

suǒ xiè

1/1

suǒ xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trivial matters
(2) petty things

Một số bài thơ có sử dụng