Có 1 kết quả:

suǒ suì

1/1

suǒ suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trifling
(2) trivial
(3) tedious
(4) inconsequential