Có 1 kết quả:

Yáo zhī pǔ

1/1

Yáo zhī pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jade garden of celestial ruler
(2) paradise

Một số bài thơ có sử dụng