Có 1 kết quả:

guī lì

1/1

guī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant
(2) magnificent
(3) exceptionally beautiful