Có 1 kết quả:

bì huán

1/1

bì huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) return (a borrowed object) with thanks
(2) decline (a gift) with thanks