Có 1 kết quả:

huán zhù

1/1

huán zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to embrace