Có 1 kết quả:

huán bǎo zhǔ yì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmentalist