Có 1 kết quả:

huán bǎo jú

1/1

huán bǎo jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) environment protection office
(2) PRC National bureau of environmental protection