Có 1 kết quả:

huán chéng

1/1

huán chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) encircling the city (of walls, ring road etc)
(2) around the city

Một số bài thơ có sử dụng