Có 1 kết quả:

huán jìng yīn sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental factor