Có 1 kết quả:

huán jìng yǐng xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

environmental impact