Có 1 kết quả:

huán dǎo

1/1

huán dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roundabout (traffic island)
(2) around an island (trip etc)