Có 1 kết quả:

huán xíng

1/1

huán xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ring-shaped