Có 1 kết quả:

huán xíng shān ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crater
(2) ring-shaped mountain