Có 1 kết quả:

huán xíng lù

1/1

huán xíng lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) circular road
(2) circuit