Có 1 kết quả:

huán wù xī

1/1

huán wù xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cyclopentene C5H8 (ring of five carbon atoms)