Có 1 kết quả:

huán jí wō xuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

circumpolar vortex