Có 1 kết quả:

huán yǎng yǐ wán

1/1

Từ điển Trung-Anh

ethylene oxide