Có 1 kết quả:

Huán jiāng Máo nán zú Zì zhì xiàn ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄇㄠˊ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huanjiang Maonan autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi