Có 1 kết quả:

huán zhuàng liè shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

circular standing stones