Có 1 kết quả:

huán qiú dìng wèi xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

global positioning system (GPS)