Có 1 kết quả:

huán jié dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

annelid (worm)